العربیه| شنبه|29 دي 1397|12 جمادی الاولی 1440

كتاب «طواف نساء و جايگاه آن در فقه» نوشته حميد كمالي منتشر شد

تاريخ انتشار:15/04/1394
بررسي فقهي طواف نساء و جمع آوري مسائل مرتبط با آن، موضوع اين كتاب است. نويسنده كه عضو گروه فقه و حقوق پژوهشكده حج و زيارت است، در اين كتاب تلاش كرده بررسي عميق فقهي درباره اين موضوع داشته باشد. اين كتاب در تير ماه 1394 توسط نشر مشعر منتشر شده است.
 يكي از احكام اختصاصي فقه اماميه در مناسك حج و عمره، وجوب طواف نساء است. با پوشيدن لباس احرام و تلبيه، محرمات مشخصي بر مكلف حرام مي‌شود كه تنها با انجام كامل مناسك، اين محرمات حلال، و شخص از احرام خارج مي‌شود. طبق فتواي فقهاي فريقين، بيشتر محرمات با تقصير يا حلق حلال مي‌شود؛ اختلاف فرق اسلامي در تمتعات جنسي است كه آيا تقصير يا حلق براي حليت اين حرام نيز كافي است يا انجام عمل ديگري، به نام طواف نساء، نيز لازم است.
نويسنده در اين كتاب با بررسي اين فرع فقهي و جمع‌آوري مسائل مرتبط با آن، توانسته است تحقيقي جامع درباره «طواف نساء و نقش آن در فقه» انجام دهد.
كتاب از سه بخش و يك خاتمه تشكيل شده است. بخش اول در دو فصل مفاهيم و كليات ارائه شده است. در فصل اول از اين بخش مفاهيم كاربردي از جمله مفهوم طواف، ركن، حكم تكليفي و وضعي تبيين شده است و در فصل دوم اقسام طواف از ديدگاه فريقين، و اختصاص طواف نساء به اماميه مورد بررسي قرار گرفته است.
بخش دوم اين كتاب، كه دو فصل را به خود اختصاص داده، به اصل وجوب طواف نساء در اقسام حج و عمره، و نوع اين وجوب و آثار آن پرداخته است.
در بخش سوم، احكام مترتب بر طواف نساء بحث و بررسي شده است. در فصل اول از اين بخش، احكام مترتب بر طواف نساء از جهت تحليل محرمات به بحث گذاشته شده و در فصل دوم به احكام مترتب بر طواف نساء، از جهت صحت يا فساد حج و عمره، پرداخته شده است.
در خاتمه كتاب فروعات فقهي مهم طواف نساء مورد پژوهش قرار گرفته است. فروعاتي چون جايگزيني طواف وداع با طواف نساء، نيابت در طواف نساء، حلال‌زاده بودن بچه‌اي كه با ترك طواف نساء متولد شده و... . در پايان، از موضوعات مهم مطرح شده در كتاب، جمع‌بندي نهايي ارائه شده است.
كتاب «طواف نساء و جايگاه آن در فقه» نوشته حميد كمالي اردكاني در گروه فقه و حقوق پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده و در تير ماه 1394 توسط نشر مشعر در 248 صفحه و در قطع وزيري منتشر شده است.