العربیه| دوشنبه|02 مهر 1397|13 محرم 1440

انتشار كتاب «نقش شيعه در تاريخنگاري اسلامي: بررسي و نقد «اثر التشيع على الروايات التاريخيه في القرن الاول الهجري»»

تاريخ انتشار:18/05/1394
اين كتاب نقد و بررسي كتاب «اثر التشيع على الروايات التاريخيه...» نوشته عبدالعزيز نورولي است. در اين كتاب، كه رساله دكتراي نورولي در دانشگاه مدينه در سال 1415 بوده است، شيعه به تاريخ سازي، جعل و تحريف گزارش هاي تاريخي متهم مي شود.
 امروزه، تفكري افراطي ميان اهل‌سنت به وجود آمده است كه با بازخواني متون تاريخي مي‌كوشد، شيعه را به تاريخ‌سازي، جعل و تحريف گزارش‌هاي تاريخي متهم كند. «عبدالعزيز نورولي»، از نمايندگان اين تفكر، در كتاب «اثر التشيع علي الروايات التاريخية في القرن الاول الهجري» درپي آن است تا با همين شيوه، زمينه را براي طرد و حذف اخبار و احاديث شيعه فراهم آورد.
 
در واقع اين كتاب، رساله دكتراي عبدالعزيز محمد نورولي در سال 1415ه‍ .ق در دانشگاه مدينه است كه در سال 1417ه‍ .ق به‌صورت كتاب منتشر شده است.
 
از نام كتاب بر مي‌آيد كه نويسنده در ‌پي بررسي تأثير شيعه بر گزارش‌هاي تاريخي حوادث سده نخست هجري است، اما با مطالعه آن درمي‌يابيم كه نورولي دخل و تصرف راويان و مورخان شيعه را در اين اخبار، اصل مسلّم انگاشته و كوشيده است از طريق محتواي روايات يا تشيع راويان، شيعيان را در تحريف تاريخ اسلام داراي نقش نشان دهد. از نظر او هر گزارش با محتواي شيعي و ذكر نام فردي شيعه يا منتسب به تشيع در سند روايت، نشان دهنده ساختگي بودن آن خبر است و نبايد به آن اعتنا كرد؛ به عبارت ديگر وي مي‌كوشد با جعلي دانستن اخبار شيعه، از سويي تاريخ‌نگاري شيعه را مخدوش نشان دهد و از سوي ديگر، گزارش‌هاي مخالف باورهاي رايج را باطل شمارد و زمينه را براي طرد و حذف اين‌گونه روايات فراهم آورد.
 
در اين كتاب پژوهشگر كوشا، جناب آقاي «محمد غفوري»، بر آن است تا ادعاها و استنادات نورولي را با شيوه‌هاي علمي و تاريخي از حيث روش، اسناد و محتوا بيازمايد. نتيجه اين بررسي نشان مي‌دهد كه نورولي در نگارش كتاب و اثبات نظريه‌اش از هر سه منظر روش، سند و محتوا خطاهايي را مرتكب شده است.
كتاب «نقش شيعه در تاريخنگاري اسلامي: بررسي و نقد «اثر التشيع على الروايات التاريخيه في القرن الاول الهجري»» نوشته محمد غفوري، در گروه تاريخ و سيره پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده و توسط نشر مشعر در مرداد ماه 1394 منتشر شده است.