العربیه| دوشنبه|02 ارديبهشت 1398|16 شعبان 1440

انتشار كتاب "زيد و صعصعه پسران صوحان"

تاريخ انتشار:22/09/1395
كتاب "زيد و صعصعه پسران صوحان" نوشته آقاي كامران محمدحسيني است و در گروه تاريخ پژوهشكده تهيه و توسط نشر مشعر در آذر ماه 1395 در 136 صفحه و در قطع رقعي منتشر شده است.
پسران صوحان (زيد، صعصعه و سيحان) از ياران نزديك و شيعيان بزرگ امام علي(ع) بودند. از ميان اين سه برادر، زيد و صعصعه نزد شيعه شناخته شده ترند.
اين سه برادر از آغاز خلافت علي(ع) همراه او بودند و همراه با ديگر اعضاي قبيله عبدالقيس بخشي از سپاه وفادار به آن حضرت را تشكيل مي دادند. زيد و سيحان جانشان را بر سر همين وفاداري گذاشند و در نبرد جمل به شهادت رسيدند. صعصعه بن صوحان در بقيه دوران خلافت امام علي(ع) با همراه آن حضرت بود و بعد از شهادت ايشان نيز تا دوران خلافت امام حسن(ع) و زمان امارت معاويه زنده بود. او با توجه به توانايي ويژه خود در سخنوري در دوره خلافت علي(ع) بارها سفير آن حضرت نزد مخالفان بود.
نويسنده در اين كتاب، مختصري از زندگي زيد و صععه را بيان كرده و در ادامه زيارتگاههاي منسوب به آنان را معرفي كرده است.