العربیه| دوشنبه|02 ارديبهشت 1398|16 شعبان 1440

انتشار كتاب "تحريف سلفيه در ميراث مكتوب"

تاريخ انتشار:24/09/1395
كتاب "تحريف سلفيه در ميراث مكتوب " نوشته آقاي ناصر عزيزي است و در گروه كلام و معارف پژوهشكده تهيه شده است. اين اثر در آذر ماه 1395 توسط نشر مشعر چاپ و منتشر شده است.
نويسنده در اين كتاب تلاش كرده برخي از تحريف‌هاي انجام شده از سوي سلفيان را جمع آوري و بيان كند وي در مقدمه بيان داشته:
پيش از اين دانشمندان بسياري، برخي از تحريف‌هاي سلفيان را برررسي كرده و به مبارزه با اين جريان انحرافي شتافته‌اند؛ علمايي همچون علامه سيد طيب جزائري، آيت الله سبحاني، آيت الله قزويني، آيت الله ميلاني و آيت الله سيدجعفر مرتضي عاملي. تفاوت اين تحقيق با آثار پيش گفته، آن است كه در هيچ يكي از اين آثار، بحث تحريف ميراث به صورت جامع و مفصل و آن هم درباره همه موضوعات بررسي نشده است و هر كدام به بخشي از آنها اشاره كرده‌اند. بنابراين جاي چنين كاري در اين عرصه خالي بود و ما سعي كرديم تحقيقي جامع ارائه كنيم.
مطالب كتاب در دو بخش عرضه شده است. بخش نخست اختصاص به مفاهيم و كليات دارد. اما در بخش دوم «مصاديق تحريف در ميراث اسلامي» بررسي شده اند. بر همين اساس اين بخش شامل چهار فصل است. فصل اول: تحريف در كتب و موضوعات تفسيري؛ فصل دوم: تحريف در كتب و موضوعات روايي و حديثي؛ فصل سوم: تحريف در كتب و موضوعات تاريخي و سيره‌شناسي؛ فصل چهارم: تحريف در كتب و موضوعات كلامي و اعتقادي.