العربیه| دوشنبه|02 ارديبهشت 1398|16 شعبان 1440

"حج و محيط زيست" منتشر شد

تاريخ انتشار:11/11/1395
كتاب "حج و محيط زيست" تأليف دكتر مسعود راعي، در گروه فقه و حقوق پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده و توسط نشر مشعر در بهمن ماه 1395 در 220 صفحه و در قطع وزيري منتشر شده است.
هدف از انجام اين پروژه، تبيين مقايسه‌اي حقوق بين الملل و مناسك حج در زمينه صيانت از محيط زيست با عطف به حقوق بشر نسل سوم بوده است.
نويسنده مسئله اصلي و عمده در اين تحقيق را يافتن ساز و كارهاي حمايتي از محيط زيست در حقوق بين الملل و آموزه‌هاي حج دانسته است.
در بخشي از پيشگفتار نويسنده مي خوانيم: از مهم‌ترين يافته‌هاي اين تحقيق، در پرتو آموزه‌هاي حج، اين معنا و حقيقت است كه شارع مقدس، با تشكيل كارگاهي بزرگ و ارائه آموزش عملي به انسان‌هاي موحد در قالب استفاده از لباس تميز و به رنگ سفيد، در عينيت‌بخشي به آموزه‌‌هاي خود در حفظ محيط زيست و صيانت از آن، كوشيده است.
اجتماع ميليوني انسان‌هاي مؤمن و معتقد، از طرفي فرصت مناسبي براي آزمودن اعتقادات آنها فراهم كرده است و از طرف ديگر، با وضع احكام تكليفي و وضعي مختلف، به ويژه در شكل كفارات، ضمانت اجراهاي مناسب حفظ محيط زيست را فراهم كرده است. آورده‌هاي حج حاكي از آن است كه شارع، با استفاده از ساز و كارهاي دروني و بيروني و البته با تكيه بيشتر بر باورهاي ايماني حج‌گزاران، به صيانت و حفاظت از محيط زيست پرداخته است. انتخاب مكان ويژه‌اي براي شكل‌دهي به اين هدف مقدس ـ كه از حداقل‌هاي منابع طبيعي، همچون آب، گياه و حيوانات مختلف، برخوردار است و در عوض با مشكلات چندي، همچون خشكي و گرماي هوا، مواجه است‌ـ اين فرصت را فراهم كرده است كه حجاج، در شرايط ويژه، بتوانند اين تعاليم آسماني را اجرايي كنند.