العربیه| جمعه|30 فروردين 1398|13 شعبان 1440

حج و حقوق بين الملل منتشر شد

تاريخ انتشار:27/02/1397
كتاب «حج و حقوق بين الملل» نوشته دكتر سيد محمدعلي هاشمي در گروه فقه و حقوق پژوهشكده حج و زيارت تهيه شده است. چاپ اوب اين كتاب در ارديبهشت ماه 1397 در 280 صفحه وزيري از سوي نشر مشعر منتشر شده است.
 با توجه به اهميت مطالعات تطبيقي و پژوهشهاي بين رشته اي، مقايسه آموزه هاي حج و ظرفيت هاي حقوق بين الملل، گروه فقه و حقوق پژوهشكده حج و زيارت، كه پيش از اين كتابهاي «حج و حقوق بشر» و «حج و محيط زيست» را در همين راستا منتشر كرده است، براي تبيين مقايسه اي حقوق بين الملل و مناسك حج، تصميم گرفت در كتابي با عنوان «حج و حقوق بين الملل»، به اين امر بپردازد.

درباره رابطه حج و حقوق بين الملل، مطالعات و پژوهشهايي چند انجام گرفته است كه هر كدام به زوايي از موضوع پرداخته اند. ليكن جاي مطالعه جامعي كه تعامل حج و حقوق بين الملل را به شكل دوسويه بررسي كرده باشد، خالي بود. اين اثر در همين راستا تهيه شده است. 

مولف محترم در اين پژوهش كوشيده به بررسي ظرفيت هاي موجود در هر يك از دو نهاد مورد مطالعه خود، يعني حج و حقوق بين الملل، بپردازد و در تبيين زمينه هاي ممكن و چگونگي بهره برداري و تأثيرگذاري اين دو، نسبت به يكديگر كوشيده است.