لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437
امروزیکشنبه30 تير 1398 هجري شمسيبرابر با18 ذی القعده 1440 هجري قمريو21 July 2019 ميلادي|9:52 PM

تاریخ قمري

 • رحلت شيخ محمدحسين كاشف الغطا در سال 1373 هجري قمري
    خلاصه اي از زندگي اين بزرگ مرد عرصه دين و دانش:
    ولادت :
    شيخ محمـد حسيـن كاشف الغطا فرزند شيخ علـى كاشف الغطـا به سـال 1293 هجري قمري در محله عماره شهر نجف در يك خانواده اصيل و روحانى چشـم به جهان گشـود، مرحوم شيخ محمـد حسيـن كاشف الغطا فرزند مرحوم علـى كاشف الغطـا فرزند مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطا از شاگردان برجسته بحر العلوم و صاحب كتاب (كشف الغطاء عن مبهات الشريعه) مى باشد.
    تحصيلات :
    شيخ محمد حسيـن در 10 سالگـى وارد حـوزه علميه نجف اشرف گرديد و دروس حوزوى را با ادبيات عربى آغاز نمود و تـوانست در اندك مدتى علوم صرف، نحو، بلاغت، حساب و نجـوم را به خوبى آموخته و سپـس به فـراگيرى علـم فقه و اصـول فقه بپـردازد، او آرام و قرار نداشت شب و روز به مطالعه مشغول بـود و احساس مـى كرد كه چيزى را گـم كرده است عاقبت به تحقيق درباره تاريخ خانـدانـش پرداخت.
    سرانجام تـوانست كتاب تاريخ خاندان كاشف الغطا را در 15 سالگـى به رشته تحـريـر در آورد، استعداد درخشـان و پشت كـار او در نوشتن نخستين كتاب در سنين نوجوانى همه را به شگفت آورده بود.
    وى مى خـواست بداند كه فيلسوفان چه مى گويند تمام كتابهاى ملا صدرا را نزد استادان برجسته خواند ولـى گمشده خـود را نيافت.
    اينك او جوان 18 ساله اى شده بـود، سـال 1312 هجري قمري به درس خـارج فقه راه يافت و در هميـن زمان در درس خـارج اصـول فقه هم شركت نمود.
    حضـور در محضر درس اساتيد بلنـد پايه تا حـدودى روان تشنه اين متعلم سخت كوش را سيراب كرد، محمد حسيـن آنچه را كه روزانه در كلاس درس مى نـوشت شبها به بررسـى و مطالعه آنها مى پرداخت.
    اساتيد :
    از 10 سالگـى ادبيات عربى را آغاز نمود و تـوانست در اندك مدتى علوم صرف، نحو، بلاغت، حساب و نجـوم را از محضر اساتيد آن زمان به خوبى آموخته و سپـس به فـراگيرى علـم فقه و اصـول فقه بپـردازد.
    او در 18 سالگى يعنى در سـال 1312 هجري قمري به درس خـارج فقه سيـد محمـد كاظم يزدى راه يافت و در هميـن زمان در درس مرحوم آخـوند خراسانى نيز به فـراگيـرى درس خـارج اصـول فقه مشغول شد و بعد از سپرى اندك زمانى به درجه اجتهاد نائل آمد.
    تدريس :
    وى بـا بهره گيـرى از كتاب هاى فقهى و اصـولـى دانشمنـدان شيعه بـر آگاهى هاى خود افزود و خـود استاد جـوانى شد كه در كرسى تدريـس علوم اسلامى به آموزش جوانان مشتاق دانـش و علـم پرداخت، كاشف الغطا به اتفاق برادرش از انديشمنـدان جـوان مجمع فقهى مرحوم سيد محمـد كاظم يزدى بـودنـد.
    شاگردان :
    كاشف الغطا تـوانست در ايـن دوره شاگردان برجسته اى همچون:
    1ـ سيد محسـن حكيم  2ـ سيد رضى شيرازى  3ـ سيد مرتضى دزفـولى  4ـ قاضـى طباطبايى را تـربيت نمايـد.
    تأليفات :
    از ايـن مصلح بزرگ و مجاهد نستـوه بيـش از صـد كتاب و رساله بر جاى مانـده كه هنـوز گـرماى ايمان و عطـر عرفان او را در جامعه اسلامـى پـراكنـده مى كند به بـرخـى از آنها اشـاره مـى شـود.
    1ـ الدين و الاسلام. 2ـ المـراجعات الـريحـانيه. 3ـ الآيات البينـات. 4ـ التـوضيح فـى بيـان مـا هـو الانجيل. 5ـ الفردوس الاعلى. 6ـ اصل الشيعة و اصولها. 7ـ الارض و التربة الحسينية. 8ـ الحكمة و السياسة. 9ـ عين الميزان. 10ـ الخطبة التـاريخية فـى القدس.
    مقام علمى :
    انـدك انـدك آوازه علمـى او از مـرز عراق گذشت، دانشمندان در سـراسـر جهان با او آشنا و از علم و تقـواى او بـا خبـر بـودنـد، بسيارى از مسلمانان ايران، هنـد، افغانستان، لبنان، و سـوريه پـس از فـوت مرحوم سيد كاظم يزدى از او تقليد كردنـد.
    دوران :
    سال 1320 هجري قمري كاشف الغطا را در دو ماتـم جانسوز سياه پوش كرد، علامه نـورى استاد علـم حديث او و مرحوم شيخ علـى كاشف الغطا پدرش به سـراى ديگـر شتافت. در سال 1329 هجري قمري غمى ديگر بر دلـش سنگينى نمـود، در ايـن سال او استاد ارجمند و بزرگ مرحوم آخـونـد خـراسـانـى را از دست داد.
  تنها چيزى كه به او دلـدارى مـى داد، همان عشق و علاقه وافرش به تعمق در نظام هستـى و بيـدار كردن جان هاى خفته و دلهاى افسـرده بود.
    جنگ جهانى اول آغاز شد جهان در آتـش جنگ مـى سـوخت، انگلستان بسيارى از شهرهاى عراق را اشغال كرد. امپراطـورى عثمانى، شكست هاى سنگينـى را متحمل شـد. كـاشف الغطـا در لبنان بـود كه خبـر اشغال وطـن و گرفتارى مسلميـن عراق را دريافت كرد، سـراسيمه بار سفر بست و پـس از 3 سال دورى از كشـورش به عراق رفت. كاشف الغطا لبـاس رزم پـوشيـد و تفنگ به دست گـرفت و دوش به دوش رزمنـدگان سلحشـور در خط مقـدم جبهه به دفـاع از ميهن اسلامـى پـرداخت. جنگ جهانـى صـدمات جبـران ناپذيـرى بـر ملل محـروم جهان تحميل كـرد، كشورهاى اسلامى نيز از سلطه جـويى ابر قدرتها خسارت هنگفتى متحمل شدند. راستى قلب هايى كه با خدا پيـوند ندارند، جز سنگدلى نمى شناسند.
    مسافرت :
    مرحوم كاشف الغطا سفرهاى فراوان و پـر بارى را انجام داد، او در آغاز ايـن مسافرت ها به حجاز رفت و پس از انجام مراسم حج با دانشمندان اهل تسنـن به گفتگو پرداخته و آنان را به وحدت فرا خـواند. كتاب (نزهة السمر و نهزة السفر) سفر نامه حج اوست.
    وى سپـس به سـوريه و از آنجا به لبنان رفت. او در هر مسافرتى مدتـى توقف نموده و با دانشمندان و مردم به صحبت مى نشست. او تـوانست جلد دوم كتاب (الـديـن و الاسلام) را در لبنان به چاپ برساند. در همين سفر بـود كه ملاقاتهاى پربارى بيـن او و علامه سيد محسـن اميـن مرجع تقليد شيعيان و نـويسنده كتاب ارزشمند اعيان الشيعه صـورت گرفت. اقامت كاشف الغطا در لبنان چند ماه به طول انجاميد و در هميـن سفر بود كه ازدواج نمود. او پس از مدتى به مصر رفت، رئيس و اساتيد دانشگاه الازهر (بزرگترين مركز علمى اهل تسنـن) استقبال شايانـى از وى به عمل آوردنـد. حضـور وى در مصـر خاطره حضـور سيد جمال الـديـن را بعد از سالها در اذهان زنده كرد. او به اكثر شهرهاى مصر سفر نمود و صدها سخنرانـى ايراد فرمـود. او مسافرت هاى ديگرى به فلسطين، ايران، سوريه، و پاكستان داشت.
    مرحوم شيخ محمد حسيـن كاشف الغطا در پـى دعوت علماى اعلام و ملت مسلمان ايـران در سال 1352 هجري قمري مطابق با 1312 هـ.ش به جهت زيارت مـرقـد مطهر امام رضا (عليه السلام) و ديـدار بـا زعماى ديـن و مردم به ايران آمده و در مدت اقامت 8 ماهه در ايران ضمـن زيارت بارگاه ملكـوتـى حضـرت ثامـن الائمه به بسيارى از شهرها سفر كرد. هر كجا مى رفت بذر بيدارى و دينـدارى مـى پاشيـد و مـردم را با اسلام و تعاليـم حقه آن آشنا مـى نمـود. از كـرمانشاه، همـدان، اصفهان، شـاهـرود، تهران، قـم، مشهد، شيـراز، آبـادان، و خـرمشهر ديدن كرد. زبان فارسى را خـوب صحبت مـى كـرد. با روحانيون نشست و برخاست داشت. در قـم به زيارت حضرت معصومه (عليها السلام) نايل آمد. مرحوم عبدالكريـم حايرى يزدى مرجع تقليد و بنيانگذار حوزه علميه قـم ميزبان وى بود. دوميـن سفـر ايشان به ايران در سال 1326 هـ. ش و آخـريـن سفرشان در سال 1329 هـ.ش اتفاق افتاد.
    وفات :
    شيخ محمد حسين كاشف الغطا در سن هفتاد و نه سالگى به بيمارى سختى مبتلا گرديد كه پزشكان پيشنهاد كردند تا سفرى به نقطه اى خـوش آب و هـوا داشته باشد. او در تـاريخ 15 ذيقعده 1373 هجري قمري به كـرند، روستايى بين كرمانشاه و خانقيـن نزديك مرز عراق رفت. عليـرغم بهبـودى نسبـى در دو روز اول متـأسفانه بعد از ظهر روز سـوم آفتاب عمر او در 18 ذيقعده 1373 ه ق در كرند غروب كرد. پيكر پاكـش با تشييع با شكـوه مردم كـرنـد و شهرهاى بيـن راه تا نجف حمل گـرديد و در وادى السلام، قبـرستان بزرگ و تاريخـى نجف به خاك سپرده شد. 
 • تولد «غياثُ الدّين ابوالفتح عمر بن خيام نيشابوري» در سال 439 هجري قمري
    «غياثُ الدّين ابوالفتح عمر بن خيام نيشابوري»، رياضيدان، منجم و حكيم و شاعر ايراني قدم به عرصه حيات نهاد. شهرت وي عمر خيام و لقبش حُجَّة الحق بود و از نوابغ و مفاخر بزرگ علمي ايران بشمار مي‎رفت. او در نيشابور زاده شد و در همان جا رشد كرد. در سال 467 هجري قمري ملكشاه سلجوقي عمر خيام و عده ‎اي از منجّمان را بر آن داشت تا در اصفهان زيج جلالي را ترتيب دهند. خيام در ايام سكونتش در اصفهان يكي از مسائل مهم موسوم به شَرحُ ما أَشكَلَ مِن مُصادرات اقليدس را نوشت و پس از مرگ ملكشاه مجدداً به نيشابور بازگشت و تا آخر عمر در همانجا ماند. خيام در هر يك از علوم زمانش استاد بود بطوريكه زَمخشري دانشمند مفسّر و لغت شناس شهر، وي را حكيم جهاني و فيلسوف گيتي نام نهاده است. از آثار اوست كتابهاي «مَقالةٌ فِي الجَبر و المُقابِلِه و مُشكلاتُ الحِساب».
 • تولد «بُرهانُ الدّين قاضي ابن ابي شريف» در سال 837 هجري قمري
    «بُرهانُ الدّين قاضي ابن ابي شريف»، سال 837 هجري قمري در بيت المقدس بدنيا آمد. او در هفت سالگي حافظ قرآن شد و پس از فراگيري ادبيات عرب، منطق، اصول و معاني به قاهره رفت. او در اين شهر علوم حساب، فرائض، تفسير و شرحُ العقائد را آموخت و مدتي نيز در مكه بسر برد. آثار متعددي از ابن ابي شريف باقي است كه بيشتر آنها صورت منظوم كتابهاي ديگران است مانند «قواعِد الاِعراب ابن هشام و قصيده ابن ابي شريف».

تاریخ شمسی


  تاریخ ميلادی