العربیه| یکشنبه|30 تير 1398|18 ذی القعده 1440

اياس بن عدي

اياس بن عدي:از انصار و شهيدان احد
اياس بن عدي از تيره بني‌‌عمرو بن مالك بن نجار از قبيله خزرج انصار است.[1]از زندگاني وي تا سال سوم ق. آگاهي در دست نيست. بسياري از سيره‌نويسان و صحابه‌نگاران وي را از شهيدان اُحد (3ق.) دانسته‌اند[2]؛ اما ابن اسحق، از سيره‌نويسان نخستين، از او ياد نكرده است. در منابع، از تبار او سخني به ميان نيامده است.
منابع
الاستيعاب:ابن عبدالبر (م.463ق.)، به كوشش البجاوي، بيروت، دار الجيل، 1412ق؛اسد الغابه:ابن اثير (م.630ق.)، بيروت، دار الفكر، 1409ق؛الاصابه:ابن حجر العسقلاني (م.852ق.)، به كوشش علي معوض و عادل عبدالموجود، بيروت، دار الكتب العلميه، 1415ق؛جوامع السيره:ابن حزم الاندلسي (م.456ق.)، مصر، دار المعارف، 1900م؛السيرة النبويه:ابن هشام (م.213ق.)، به كوشش السقاء و ديگران، بيروت، المكتبة العلميه.
سيد محمود ساماني
 
[1]. الاستيعاب، ج1، ص126؛ اسد الغابه، ج1، ص184؛ الاصابه، ج1، ص312.
[2]. السيرة النبويه، ج2، ص127؛ جوامع السيره، ص173؛ الاصابه، ج1، ص312.