العربیه| یکشنبه|30 تير 1398|18 ذی القعده 1440

اوس بن ارقم

اوس بن ارقم:صحابي پيامبر، از انصار و شهيدان اُحد
اوس بن ارقم بن زيد بن قيس از تيره بني‌حارث از قبيله خزرج[1]و برادر زيد بن ارقم صحابي است.[2]از تولد و زندگي او تا سال سوم ق. آگاهي در دست نيست. وي در اين سال در نبرد اُحد شركت كرد و هنگام غافل‌گيري مسلمانان از سوي قريش و فرار آنان، از كساني بود كه با فريادهايش مسلمانان را به بازگشت به صحنه نبرد و دفاع از رسول خدا(ص) فراخواند.[3]سرانجام وي در همين نبرد به شهادت رسيد.[4]به ‌گزارش سمهودي، قبر اوس دركنار ديگر شهيدان اُحد در همين مكان زيارتگاه بوده است.[5]در منابع، فرزندي براي او ‌گزارش نشده است.
منابع
الاستيعاب:ابن‌عبدالبر (م.463ق.)، به كوشش البجاوي، بيروت، دار الجيل، 1412ق؛امتاع الاسماع:المقريزي (م.845ق.)، به كوشش محمد عبدالحميد، بيروت، دار الكتب العلميه، 1420ق؛انساب الاشراف:البلاذري (م.279ق.)، به كوشش زكار و زركلي، بيروت، دار الفكر، 1417ق؛السيرة النبويه:ابن هشام (م.213/218ق.)، به كوشش السقاء و ديگران، بيروت، المكتبة العلميه؛الطبقات الكبري:ابن سعد (م.230ق.)، به كوشش محمد عبدالقادر، بيروت، دار الكتب العلميه، 1418ق؛
المغازي:الواقدي (م.207ق.)، به كوشش مارسدن جونس، بيروت، اعلمي، 1409ق؛وفاء الوفاء:السمهودي (م.911ق.)، به كوشش محمد عبدالحميد، بيروت، دار الكتب العلميه، 2006م.
مهدي عباس‌نژاد
 
[1]. السيرة النبويه، ج2، ص125؛ الاستيعاب، ج1، ص118.
[2]. انساب الاشراف، ج1، ص403.
[3]. امتاع الاسماع، ج1، ص159.
[4]. المغازي، ج1، ص258؛ السيرة النبويه، ج2، ص125؛ الطبقات، ج3، ص398.
[5]. وفاء الوفاء، ج3، ص113.