العربیه| یکشنبه|30 تير 1398|18 ذی القعده 1440
مقالات هیئت علمی و اعضای پژوهشکده حج و زیارت
 
 
 
 
رديفعنواننویسندهعضو گروهمحل نشر
1بررسي و نقد ديدگاه وهابيان در انكار علم پيامبر (ص) به منافقانغلامرضا رضاييكلام و معارفكلام اسلامي، ش 93، بهار 1394
2اعتبار و نفوذ حكم حاكم مخالف در ثبوت هلال ذي‌‌الحجهرضا عندليبيفقه و حقوقپژوهش هاي فقهي دانشگاه تهران، ش 1، بهار 1394
3بررسي رويكردهاي سياسي و معنوي امامت شيعه در زندگي امام كاظم عليه السلاممحمدسعيد نجاتيتاريخ و سيرهفصلنامه تاريخ اسلام، ش 61، بهار 1394
4روايت امام زنده ظاهر و غيبت امام دوازدهم (عج)جواد جعفريكلام و معارفكلام اسلامي، ش 91، پاييز 1393
5بررسي تعامل علمي‌-فرهنگي ايران و عراق با محوريت آشنايي با شخصيت و زندگي علمي‌ طبريمحمدسعيد نجاتيتاريخ و سيرهمجموعه مقالات همايش ميراث مشترك ايران و عراق، جلد 14 (علما و شاعران)
6كتابشناسي سفرنامه ها و خاطرات ايرانيان از عتبات عالياتاباذر نصراصفهانيتاريخ و سيرهفرهنگ زيارت، ش 23، تابستان 1394
7تعليق و تعطيل حج از سوي حاكم اسلاميرضا عندليبيگروه فقه و حقوقحكومت اسلامي، ش 73، پاييز 1393
8فهرستواره پايان نامه‌هاي حوزوي-دانشگاهي در موضوع سلفي‌گري و نقد وهابيتاباذر نصراصفهانيتاريخ و سيرهسراج منير، ش ۱۴، تابستان ۱۳۹۳
9كتابشناسي فدكاباذر نصراصفهانيتاريخ و سيرهآينه پژوهش، شماره 151، فروردين و ارديبهشت 1394
10كتاب‌شناسي امام كاظم (ع)اباذر نصراصفهانيتاريخ و سيرهمجموعه مقالات همايش سيره و زمانه امام كاظم (ع) (قم، انجمن تاريخ پژوهان حوزه، ۱۳۹۲) 
11مأخذشناسي اربعيناباذر نصراصفهانيتاريخ و سيرهفرهنگ زيارت، ‌ش ۱۹-۲۰، تابستان و پاييز ۱۳۹۳
12فهرستواره سفرنامه ها و خاطرات حج ايرانياناباذر نصراصفهانيتاريخ و سيرهآينه پژوهش، شماره 148، مهر و آبان 1393
13فهرستواره پايان نامه هاي حوزوي-دانشگاهي در موضوع سلفي گري و نقد وهابيتاباذر نصراصفهانيتاريخ و سيرهسراج منير، تابستان 1393
14حج عامل شكوفايي فرهنگي، آگاهي سياسي و رشد اقتصاديحافظ نجفياخلاق و اسرارميقات حج، ‌شماره 89، پاييز 1393
15بررسي وثاقت مشايخ نجاشيِرضا عندليبيفقه و حقوقمجله نگاه،‌شماره 1، پاييز 1393 
16جمال يار (اوصاف ظاهري امام عصر(عج)جواد جعفريكلام و معارفانتظار، شماره 5، پاييز 1381
17غيبت امام مهدي(عج)جواد جعفريكلام و معارفپژوهش‌هاي مهدوي، شماره 2 پاييز 1390
18دور مسألة الانتظار في تشكيل النظام السياسي للجمهورية الاسلاميةجواد جعفريكلام و معارفالموعود، مجله تخصصية تعني بالمهدوية، العدد السابع، شعبان المعظم 1433 ﻫ . ق. 
19احتياط در دين؛ نقد مستند ظهور بسيار نزديك استجواد جعفريكلام و معارفپژوهش‌هاي مهدوي، شماره1 ، تابستان 1390
20شرح حال و ويژگي هاي بانوان رجعت كننده در حكومت امام زمان (عج)جواد جعفريكلام و معارفمشرق موعود، شماره 2، تابستان 1386
21ديدار با امام عصر(ع) و توقيع علي بن محمد سمريجواد جعفريكلام و معارفمشرق موعود، شماره 17، بهار 1390
22روابط سالم و سازنده بين همسرانداوود حسينياخلاق و اسرارمعرفت، شماره 174، خرداد 1391
23اي برادر يهودي!احمد زادهوشمعاون پژوهشيحوزه اصفهان، شماره 4-5، زمستان 1379 و بهار 1380 
24حوزه و انديشه اصلاحاحمد زادهوشمعاون پژوهشيحوزه اصفهان، شماره 2، تابستان 1379 
25محكم و متشابه و جايگاه آن در برداشت هاي قرآنياحمد زادهوشمعاون پژوهشيفصلنامه قرآني كوثر، شماره 8، زمستان 1381 و بهار 1382 
26اخلاق خداونداحمد زادهوشمعاون پژوهشياخلاق،‌شماره 2-3، زمستان 1384 و بهار 1385 
27حضور دو ريحانه پيامبر در اصفهاناحمد زادهوشمعاون پژوهشيفرهنگ اصفهان، شماره 41-42، پاييز و زمستان 1387 
28عوامل گسترش اسلام و مذهب اهل بيت عليهم السلام در شبه قارهسيدمهدي عليزاده موسويرئيس پژوهشكدهامامت پژوهي، شماره 2، تابستان 1390
29جريان هاي درون وهابيتسيدمهدي عليزادي موسويرئيس پژوهشكدهسراج منير، شماره 4، زمستان 1390
30وهابيت؛ آيين تشبيه و تجسيمسيدمهدي عليزاده موسويرئيس پژوهشكدهكلام اسلامي، شماره 82، تابستان 1391
31معرفي آثار منتشر شده علماي اهل سنت در سده 12 و 13 قمري در نقد فرقه وهابيتاباذر نصراصفهانيتاريخ و سيرهسراج منير، شماره 7، پاييز و زمستان 1391
32كتاب شناسي سفرنامه ها و خاطرات حج زناناباذر نصراصفهانيتاريخ و سيرهآينه پژوهش، شماره 129، مرداد و شهريور 1390
33كتيبه هاي شيعي از قرن پنجم هجري در شمال سوريهاحمد خامه يارتاريخ و سيرهپيام بهارستان، شماره 11، بهار 1390
34بازخواني وقفنامه هاي سنگي مساجد تهران قديماحمد خامه يارتاريخ و سيرهوقف ميراث جاويدان، شماره 75، پاييز 1390
35آثار منتسب به پيامبر خدا (ص) در ايراناحمد خامه يارتاريخ و سيرهپيام بهارستان، شماره 15، بهار 1391
36زيارتگاه هاي اهل بيت و اصحاب ائمه عليهم السلام در سوريهاحمد خامه يارتاريخ و سيرهوقف ميراث جاويدان، شماره 76، زمستان 1390
37نسخه اي خطي از كتاب « تقويم » برگ ناشناخته اي از تاريخ نقشه نگاري اسلامياحمد خامه يارتاريخ و سيرهيام بهارستان، شماره 16، تابستان 1391
38بررسي زيارتگاه هاي مبتني بر رويا در مصر و شاماحمد خامه يارتاريخ و سيرهتاريخ در آينه پژوهش، شماره 32، تابستان 1391
39مساجد و مزارات منسوب به محمد حنفيه در آذربايجاناحمد خامه يارتاريخ و سيرهپيام بهارستان، شماره 18، زمستان 1391
40نسخه هاي خطي معراج نامه شجاعياحمد خامه يارتاريخ و سيرهكتاب ماه هنر، شماره 175، فروردين 1392
41«تقاسيم البلاد» نسخه خطي نويافته اي درموضوع نجوم و نقشه هاي جغرافيايياحمد خامه يارتاريخ و سيرهكتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره 182، تير 1392
42مكتوب سلطان جنيد صفوي به ابن شماع حلبياحمد خامه يارتاريخ و سيرهپيام بهارستان، شماره 20، تابستان 1392
43مزارات اهل بيت پيامبر (صلي الله عليه و آله) در اردن و فلسطين اشغالياحمد خامه يارتاريخ و سيرهوقف ميراث جاويدان، شماره 83، پاييز 1392 
44ماخذشناسي فارسي كتيبه ها و سنگ قبرهاي اسلامياحمد خامه يارتاريخ و سيرهآينه پژوهش، شماره 144، آذر - اسفند 1392
45بررسي تطبيقي زمينه ها ومراحل دستيابي امويان به قدرت پس از اسلامسيدمحمود سامانيتاريخ و سيرهتاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، شماره 9، زمستان 1391
46دين در دنياي مدرنمهدي نكويي سامانيكلام و معارفمعرفت، شماره 123، اسفند 1386
47علم ديني؛ امكان يا امتناع؟مهدي نكويي سامانيكلام و معارفمطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي، شماره 37، بهار 1387
48نظريه وسايط و مسأله ربط كثرت به وحدت از ديدگاه صدرالمتالهينمهدي نكويي سامانيكلام و معارفپژوهشهاي فلسفي-كلامي، شماره 38، زمستان 1387
49اسلام و جهاني شدن تعامل يا تقابل؟مهدي نكويي سامانيكلام و معارفمعرفتٰ، شماره 133، دي 1387
50گزارشي از كتابشناسي هاي حج و زيارتاباذر نصر اصفهانيتاريخ و سيرهآينه پژوهش، شماره 141، مرداد و شهريور 1392
51وحدت گرايي در سيره اهل بيتمهدي نكويي سامانيكلام و معارفانديشه تقريب، شماره 11، تابستان 1386
52قاعده اصلح از ديد گاه متكلمان اسلاميمهدي نكويي سامانيكلام و معارفانديشه تقريب، شماره 6، بهار 1385
53وقف در سيره معصومينحافظ نجفياخلاق و اسراروقف ميراث جاويدان، شماره 47-48، پاييز و زمستان 1383
54بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و رضامندي از زندگي زناشويي در خانواده هاي معلمان مرد شهرستان قممجتبي حيدرياخلاق و اسرارروان شناسي و دين، پيش شماره 1، بهار 1386
55نظريه ­هاي روان شناختي دين و نقد آنمجتبي حيدرياخلاق و اسرارمعرفت، شماره 112، فروردين 1386
56روان­شناسي دين و نقش دين در سلامت جسم و روانمجتبي حيدرياخلاق و اسرارمعرفت، شماره 75، اسفند 1382
57معنادرمانگري فرانكل در نگاه تحليلي و نقدمجتبي حيدرياخلاق و اسرارمعرفت، شماره 119، آبان 1386
58كينه‌توزي، گذشت، دين، و سلامتيمجتبي حيدرياخلاق و اسرارنقد و نظر، شماره 33-34، سال 1383
59اصول حاكم بر روش تشويق و تنبيه در تربيت اخلاقيداوود حسينياخلاق و اسرارراه تربيت، شماره 1، پاييز 1385
60كاركرد خانواده از ديدگاه روان شناسي با نگرش به منابع اسلاميداوود حسينياخلاق و اسرارمعرفت، شماره 147، اسفند 1388
61شناخت درماني در منابع اسلاميداوود حسينياخلاق و اسرارمعرفت، شماره 87، اسفند 1383
62مباني نظري تنبيه از ديدگاه علم روانشناسي و اسلامداوود حسينياخلاق و اسرارمعرفت، شماره 174، خرداد 1391
63جايگاه مديريت شهري در بهره دهي موقوفاتاباذر نصر اصفهانيتاريخ و سيرهوقف ميراث جاويدان، شماره 71، پاييز 1389
64گزارشي از اسناد وقف (مركز اسناد فرايبورگ)اباذر نصر اصفهانيتاريخ و سيرهوقف ميراث جاويدان، شماره 72، زمستان 1389
65كتابشناسي توسلاباذر نصر اصفهانيتاريخ و سيرهسراج منير، شماره 9، بهار 1392
66كتابشناسي تكفيراباذر نصر اصفهانيتاريخ و سيرهسراج منير، شماره 6، تابستان 1391
67كتابشناسي شفاعتاباذر نصر اصفهانيتاريخ و سيرهسراج منير، شماره 4، زمستان 1390
68گزارشي از فهرست مستند اسامي نويسندگان عربستاناباذر نصر اصفهانيتاريخ و سيرهآينه پژوهش، شماره 126، بهمن و اسفند 1389
69صفورا خاتونمحمدمهدي فقيه بحرالعلومتاريخ و سيرهفرهنگ كوثر ، شماره 18 ، شهريور 1377
70سكينه خاتونمحمدمهدي فقيه بحرالعلومتاريخ و سيرهفرهنگ كوثر، شماره 14 ، ارديبهشت 1377
71نقدي بر كتاب الكواكب المشرقهمحمد مهدي فقيه بحرالعلومتاريخ و سيرهمشكو‌ة، شماره 72 و 73، پاييز و زمستان 1380
72دانش «نسب شناسي» با تكيه بر نقش شيعيان اماميسيدمحمود سامانيتاريخ و سيرهتاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، شماره 3، تابستان 1390
73دستگاه مالي امويان با تكيه بر قلمروي شرقي خلافتسيدمحمود سامانيتاريخ و سيرهتاريخ در آيينه پژوهش، شماره 6، تابستان 1384
74نقد دروني و بيروني گزارش هاي طبري از داستان غرانيقمحمدسعيد نجاتيتاريخ و سيرهتاريخ اسلام، شماره 41 و 42، بهار و تابستان 1389
75مواطن التخيير في السفر - دراسة فقهية (بخش 2)مهدي درگاهيفقه و حقوقفقه اهل البيت، شماره 66، زمستان 1391
76نماز مسافر در مكان هاي چهارگانه (قسمت دوم)مهدي درگاهيفقه و حقوقميقات حج، شماره 74، زمستان 1389
77نماز مسافر در مكان هاي چهارگانه (قسمت اول)مهدي درگاهيفقه و حقوقميقات حج، شماره 72 ،‌ تابستان 1389
78واكاوي اثر سلطنت انسان بر اعضاي بدن خود در خريد و فروش اعضاءمهدي درگاهيفقه و حقوقمعرفت حقوقي،‌شماره 3،‌ بهار و تابستان 1391
79مواطن التخيير في السفر - دراسة فقهية (بخش 1)مهدي درگاهيفقه و حقوقفقه اهل البيت، شماره 64، تابستان 1391
80گروه هاي عمده ي يهودي در مدينه : بنو قينقاع و بنو نضيررضا سلم آباديفقه و حقوقميقات حج، شماره 65، پاييز 1387
81پيامدهاي كلامي تصرفات بشر در خلقتمهدي نكويي سامانيكلام و معارفآينه معرفت، شماره 31، تابستان 1391
82پاسخ به شبهه‌هاي احمد الكاتب در موضوع احاديث دوازده امام (عج)-بخش 3جواد جعفريكلام و معارفمشرق موعود، شماره 8، زمستان1387
83پاسخ به شبهه‌هاي احمد الكاتب در موضوع احاديث دوازده امام (عج)-بخش2جواد جعفريكلام و معارفمشرق موعود، شماره 7، پاييز 1387
84پاسخ به شبهه‌هاي احمد الكاتب در موضوع احاديث دوازده امام (عج)-بخش1جواد جعفريكلام و معارفمشرق موعود، شماره 5، بهار 1387
85پژوهشي در مسير امام علي ‌(ع) به صفين و محل جنگ صفيناحمد خامه يارتاريخ و سيرهپژوهش نامه علوي، دوره 2، شماره 3، زمستان 1390
جهت دانلود مقاله بر روی سنجاق در ستون آخر کلیک کنید