العربیه| یکشنبه|05 اسفند 1397|18 جمادی الثانی 1440

پيامدهاي كلامي تصرفات بشر در خلقت

مهدي نكوئي ساماني
عضو گروه كلام و معارف پژوهشكده حج و زيارت
آينه معرفت، شماره 31، تابستان 1391، صفحه 47-72
 
چكيده
در اين مقاله « پيامدهاي كلامي تصرفات بشر در خلقت » بررسي مي شود و اين موضوع از آن جهت داراي اهميت و در خور پژوهش است كه برخي از تصرفات بشر در مخلوقات الهي، موجب بروز شبهات وچالش هاي كلامي گوناگوني شده است. پس از اشاره به نمونه هايي از تصرفات بشر، پيامدهاي كلامي اين گونه تصرفات، بررسي وتحليل و بر اساس مباني و پيش فرض-هاي فلسفي و كلامي به شبهات پاسخ داده مي شود. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، دامنه تصرفات بشر هر چقدر هم كه گسترده و مخرب و مفسده آميز باشند، با اصول اعتقادي مبرهن نظير اصل فاعليت مطلق الهي و تدبير عام و فراگير خداوند و حكيمانه و غايت مند و احسن بودن خلق الهي، تعارض و مغايرتي ندارند .چون منطقاً فاعليت بشر تابع مشيت و تدبير عام و حكيمانه و قوانين وسنن تكويني الهي است و خارج از اين قوانين و نظام الهي امكان تحقق ندارد، لذا فرض دخالت بشر در خلق و تدبير الهي و غايات مخلوقات يا مخدوش نمودن نظام احسن و نيز فرض امكان نابودي شرايط حيات در زمين، طبق مباني و پيش فرض هاي مورد اشاره، منتفي است.
 
كليدواژگان
 خلقت الهي، تصرفات بشر، مهندسي ژنتيك، شبيه سازي، پيامدهاي كلامي، حكمت، نظام احسن.