لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

پیام های رهبری به کنگره عظیم حج

رديفپیام های رهبر معظم انقلاب به کنگره عظیم حج
1سال 96 هجري شمسي، 1438 هجري قمري
2سال 95 هجري شمسي، 1437 هجري قمري
3سال 94 هجري شمسي، 1436 هجري قمري
4سال 93 هجري شمسي، 1435 هجري قمري
5سال 92 هجري شمسي، 1434 هجري قمري
6سال 91 هجري شمسي، 1433 هجري قمري
7سال 90 هجري شمسي، 1432 هجري قمري
8سال 89 هجري شمسي، 1431 هجري قمري
9سال 88 هجري شمسي، 1430 هجري قمري
10سال 87 هجري شمسي، 1429 هجري قمري
11سال 86 هجري شمسي، 1428 هجري قمري
12سال 85 هجري شمسي، 1427 هجري قمري 
13سال 84 هجري شمسي، 1426 هجري قمري 
14سال 83 هجري شمسي، 1425 هجري قمري 
15سال 82 هجري شمسي، 1424 هجري قمري 
16سال 81 هجري شمسي، 1423 هجري قمري 
17سال 80 هجري شمسي، 1422 هجري قمري 
18سال 79 هجري شمسي، 1421 هجري قمري 
19سال 78 هجري شمسي، 1420 هجري قمري 
20سال 77 هجري شمسي، 1419 هجري قمري 
21سال 76 هجري شمسي، 1417 هجري قمري 
22سال 75 هجري شمسي، 1416 هجري قمري 
23سال 74 هجري شمسي، 1415 هجري قمري 
24سال 73 هجري شمسي، 1414 هجري قمري 
25سال 72 هجري شمسي، 1413 هجري قمري 
26سال 71 هجري شمسي، 1412 هجري قمري 
27سال 70 هجري شمسي، 1411 هجري قمري 
28سال 69 هجري شمسي، 1410 هجري قمري