لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دست اندرکاران حج

رديفبیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دست اندرکاران حج (پس از موسم حج تمتع)
1بيانات مقام معظم رهبري در ديدار خانواده‌هاي شهداي منا و حادثه مسجدالحرام 
2بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دست اندركاران حج 91 
3بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دست اندركاران حج 90 
4بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دست اندركاران حج 89 
5بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دست اندركاران حج 88 
6بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دست اندركاران حج 87 
7بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دست اندركاران حج 86 
8بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دست اندركاران حج 85 
9بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دست اندركاران حج 84 
10بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دست اندركاران حج 83 
11بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دست اندركاران حج 82 
12بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دست اندركاران حج 81 
13بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دست اندركاران حج 80 
14بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دست اندركاران حج 79 
15بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دست اندركاران حج 78 
16بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دست اندركاران حج 77 
17بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دست اندركاران حج 76 
18بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دست اندركاران حج 75 
19بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دست اندركاران حج 74 
20بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دست اندركاران حج 73 
21بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دست اندركاران حج 72 
22بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دست اندركاران حج 70