العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440
تعداد بازديد:812

معناشناسي محرمات احرام / محمد مهدوي

تاريخ انتشار:19/03/1394
نوشته محمد مهدوي
ميقات حج، شماره 90، زمستان 1393، صص 6-26.
 
تمام اعمال و مراسم حج رمزي و نمادين است و نمادهاي آن نيز معاني مختلفي را داراست؛ اما هنوز ابعاد بي­شماري از اين فريضه بزرگ و مهم، ناشناخته و مهجور مانده است. بنابراني، با درك معاني اين نمادها، حقايق اين مراسم آشكارتر مي­شود. البته حقايق آن تمام شدني نيست و پا به پاي حركت زمان و رشد انديشه بشر رو به شكوفائي است. قدر مسلم اينكه هر اندازه فلسفه حج مورد بحث و بررسي قرار گيرد، پيام هاي تازه­اي يافت مي­شود و در نتيجه كاركردهاي جديدي از آن مراسم كشف مي­گردد. روايات نيز به اين ژرفاي فناناپذير حج اشاره دارد.
معاني بسياري از نمادهاي حج براي مردم مشخص نيست؛ مثلاً با آغاز احرام، از  سويي استفاده از عطر و بوي خوش حرام مي­شود و از سوي ديگر هنگام انجام مناسك حج و عمره، گرفتن بيني از بوي نامطبوع حرام است. اين موضوع داراي پيامي است و در حين مراسم، پيامهاي متعددي از اين دست به شركت كنندگان منتقل مي­شود.
ضرورت پرداختن به ابعاد معناشناختي محرمات احرام، ريشه در اهميت مطالعه درباره ابعاد معناشناختي حج به مثابه نماد اسلام دارد. بنابراين، در بحث پيشرو، بررسي ابعاد معناشناختي محرمات احرام و كاركردهاي ارتباطي آن، به عنوان اولين عمل حج­گزار ضرورت پژوهش حاضر را روشن مي­سازد.