العربیه| یکشنبه|05 اسفند 1397|18 جمادی الثانی 1440
تعداد بازديد:629

حادثه منا و قضا و قدر الهي (نقد توجيه وهابيت) / مهدي نكويي ساماني-رحمت الله ضيايي

تاريخ انتشار:14/04/1395
نوشته مهدي نكويي ساماني و رحمت الله ضيايي
منبع:  ميقات حج، شماره ۹۳،پاييز ۱۳۹۴، صص ۱۱۶-۹۷
 
مسئله قضا و قدر، از ديرباز مورد توجه و تأمل انديشمندان مسلمان؛ اعم از اهل سنت و شيعه بوده است. متفكران جهان اسلام با الهام از آيات قرآن و احاديث پيامبر‌ (ص) و اهل-بيت (ع)، رابطه خالقيت و ربوبيت خداي متعال با نظام هستي و افعال انسان را به گونه‌اي تفسير و تبيين كرده‌اند كه موجب اسناد شرور و نواقص و افعال قبيح به حق تعالي نشود. از نظر آنان، تعلّق علم و مشيت و قضا و قدر الهي به همه مخلوقات و پديد‌ه‌ها و از جمله افعال انسان، به هيچ وجه مستلزم نفي اختيار بشر و نظام اسباب و مسببات و نقش فاعل‌هاي ممكن نيست؛ بلكه به اعتقاد آنان، قدرت و اختيار انسان در طول فاعليت و مشيت و قضا و قدر الهي است. 
با مراجعه به ديدگاه وهابيت در باب قضا و قدر، معلوم مي‌شود كه آنان نيز با پذيرش عموميت قضا و قدر الهي و تأكيد وجوب ايمان به آن، قضا و قدر الهي را منافي اختيار انسان نمي‌دانند و با توجه به اين ديدگاه و مبنا، معلوم نيست چرا در حادثه منا مي‌خواهند با تمسك به قضا و قدر، از خود سلب قدرت و اختيار و مسئوليت كنند. 
كليد واژه‌ها: خدا، قضا و قدر، انسان، اختيار، وهابيت، حادثه منا.