العربیه| یکشنبه|28 بهمن 1397|11 جمادی الثانی 1440
تعداد بازديد:792

تاثير نظام سياسي و ساخت قدرت در عربستان سعودي بر فاجعه منا / سيدمهدي عليزاده موسوي

تاريخ انتشار:12/11/1395
نوشته سيدمهدي عليزاده موسوي
منبع: فصلنامه علوم سياسي، سال 19،شماره 1، بهار 1395، صص 33-54.
 
يكي از ابعادي كه مي توان فاجعه منا را بررسي كرد، تحليل و بررسي اين فاجعه از منظر ساختار قدرت و نظام سياسي حاكم بر عربستان سعودي است. در اين رويكرد، ساختار قدرت و نظام سياسي عربستان، ويژگي هايي دارد كه مي تواند بخشي از چيستي و چرايي فاجعه منا را تفسير كند. مدل نظام سياسي عربستان كه بر نوعي نظام پادشاهي وراثتي رانتير (تحصيل دار) مبتني است، پيامدهايي از قبيل بي اهميتي به اصل فاجعه، عدم پاسخگويي، استيلاي رسانه اي و ديپلماسي مبتني بر تهديد و تطميع را به دنبال داشته و ساختار دو ركني قدرت (ديانت و سياست) موجب مشروعيت سازي و برخورد ايدئولوژيك با حادثه شده است. همچنين پيوندهاي استراتژيك غرب با آل سعود، موجب همگرايي رسانه هاي غربي با دولت در بازتاب اين حادثه گرديده است. نيز اثرگذاري برخي از متغيرهاي موجود در زمان حادثه، همچون جنگ هاي يمن و سوريه و چالش هاي ناشي از انتقال قدرت را نبايد ناديده گرفت.
 
كليدواژگان:ساخت قدرت، دولت رانتي، وهابيت، فاجعه منا، عربستان