العربیه| یکشنبه|01 ارديبهشت 1398|15 شعبان 1440
تعداد بازديد:564

زيارت اربعين از ديدگاه فقه / رضا عندليبي

تاريخ انتشار:16/08/1396
نوشته رضا عندليبي
منبع: فصلنامه فرهنگ زيارت، شماره 27، تابستان 1395، صص 5-32.
 
ترديدي در استحباب موكد داشتن زيارت امام حسين(ع)وجود ندارد؛ اما استحباب زيارت حضرت در روز اربعين به‌طور ويژه، به تحليل دقيق فقهي احتياج دارد؛ هرچند زيارت اربعين از جنبه‌هاي مختلف تاريخي، سياسي، اجتماعي و.... در كتاب‌ها و مقالات متعدد مورد بررسي قرار گرفته است، اما جنبه فقهي آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است. ازاين‌رو در اين مقاله، سه مبحثِ حكم اصل زيارت اربعين، حكم پياده‌روي در زيارت امام حسين(ع)و حكم پياده‌روي اربعين به طور ويژه، مورد بررسي قرار گرفته است. پس از بررسي ادله گوناگون، به‌ويژه روايات و تحليل سندي و دلالي آنها، استحباب زيارت اربعين به‌طور ويژه و افضليت زيارت پياده بر زيارت سواره بررسي شده است. همچنين در پايان، رجحان و فضيلت پياده‌روي اربعين ـ بر فرض عدم تماميت ادله در دو مبحث گذشته ـ به حكم ثانوي و از باب تعظيم شعائر، ايجاد خشم در دشمنان، مصداق عزاداري بر امام حسين(ع)يا تبليغ اسلام ناب محمدي9 اثبات شده است.
كليدواژه‌ها: پياده‌روي، زيارت، اربعين، امام حسين (ع)، فقه