العربیه| یکشنبه|01 ارديبهشت 1398|15 شعبان 1440
تعداد بازديد:709

بررسي فقهي حكم ساختن بناي بلندتر از كعبه در اطراف آن / مهدي عبدي و رضا عندليبي

تاريخ انتشار:03/10/1396
نوشته مهدي عبدي و رضا عندليبي
منبع: فصلنامه كاوشي نو در فقه، شماره 88، پاييز و زمستان 1395، صص 135-157.
 
كعبۀ مكرمه نماد اسلام است، اسلامي كه «يَعلو و لا يُعلي عليه» است. اين برتري اسلام در شكوه و اعتلاي كعبه جلوه‌گري مي‌كند. با وجود اين، امروزه ساخته شدن بناهاي مرتفع و مشرف ‌به كعبه از شكوه آن مي‌كاهد. گروهي از فقيهان شيعه به كراهت و گروهي به حرمتِ ساخت چنين بناهايي فتوا داده‌اند. با وجود روايات پرشمارِ بازدارنده از ساخت بناي بلندتر از كعبه در كتب اهل سنت، كه بعضي از آن روايات بنابر مسلك خود ايشان صحيح است، ظاهراً كسي از فقيهان اهل سنت به اين مسئله نپرداخته است. بررسي ادلۀ عام و مطلق جاري در مسئله و روايات خاصِ بازدارنده از ساختن بناي مشرف ‌به كعبه، جايي براي ترديد در كراهت ساختِ چنين بناهايي باقي نمي‌گذارد. هرچند حكم اوليِ ساخت چنين بناهايي كراهت است ولي لزوم رعايت مكروهات و مستحبات در حرم امن الهي دربارۀ خودِ كعبه، كه اعظم شعائر الهي است، با تأكيد بيشتري نيز همراه خواهد بود. حكومتي كه مدعيِ اسلامي بودن است، مسئوليت سنگين‌تري دربرابر اين حكم دارد.
 
كليدواژه‌ها:كعبه، بناي مرتفع، تعظيم شعائر، كراهت