العربیه| شنبه|29 تير 1398|17 ذی القعده 1440
تعداد بازديد:653

جكم ورود و توقف معذورين در مزارات معصومين (ع) / رضا عندليبي

تاريخ انتشار:09/11/1396
نوشته رضا عندليبي
منبع: فصلنامه فرهنگ زيارت، شماره 30، بهار 1396، صص 7-30.
 
يكي از مهم‌ترين مباحث زيارت، بررسي مسائل فقهي مربوط به آن است كه اين مقاله به فرعِ «حكم ورود و توقف معذورين در مزارات معصومين:» پرداخته و در سه مبحث جداگانه، آن را واكاوي كرده است: مبحث اول، اصل الحاق مزارات معصومين به مساجد است، كه به نظر مي­رسد ترديدي در آن وجود ندارد؛ مبحث دوم، بحث موضوعي مسئله است؛ يعني مكاني كه به مسجد ملحق مي­شود، كدام قسمت از حرم است، كه با بررسي ادله روشن مي­شود حرمت توقف در حرم معصومين‌: يا ورود به آنها تنها شامل رواق اطراف ضرايح مطهر و مضاجع شريف است؛ مبحث سوم نيز به حكم مسئله اختصاص دارد كه بررسي ادله نشان مي‌دهد ورود معذورين به اطراف ضرايح مطهر معصومين‌: مطلقاً حرام است؛ هر چند اين ورود به نحو عبوري باشد.
كليدواژه‌ها:حكم، معذورين، زيارتگاه، ورود، توقف