نگاهی به عرصه‌های پژوهشی فاجعه منا
سیدمهدی علیزاده موسوی، میقات حج، شماره ۹۳، صص ۱۰-۷
 
گزارش واقعه منا
محمدحسن شجاعی فرد، میقات حج، شماره ۹۳، صص ۱۹-۱۱ 
 
مکان‌های مقدس در آموزه‌های اسلامی و حقوق بین الملل
سیدمحمدعلی هاشمی، میقات حج، شماره ۹۳، صص ۴۳-۲۱
 
دیه قتیل الزحام در فقه فریقین
مهدی درگاهی، میقات حج، شماره ۹۳، صص ۶۹-۴۵
 
 
اجرت نایب جان باخته در فاجعه منا 
امید زمانی، میقات حج، شماره ۹۳، صص ۹۵-۸۳
 
حادثه منا و قضا و قدر الهی (نقد توجیه وهابیت) 
مهدی نکویی سامانی و رحمت الله ضیایی، میقات حج، شماره ۹۳، صص ۱۱۶-۹۷
 
نگاهی به تاریخ منا و حوادث آن
محمدسعید نجاتی، میقات حج، شماره ۹۳، صص ۱۴۲-۱۱۷
 
مهاجران الی الله
داود حسینی، میقات حج، شماره ۹۳، صص ۱۵۸-۱۴۳
 
فاجعه منا از منظر حقوق مسئولیت مدنی
سید حسن وحدتی، با همکاری آقای حسام سامانی، ابعاد حقوقی فاجعه منا (نشر مشعر، ۱۳۹۵)، 
صص ۶۱-۲۱
 
محمدخلیل صالحی با همکاری خانم زهرا باقری، ابعاد حقوقی فاجعه منا (نشر مشعر، ۱۳۹۵)، صص ۱۲۱-۶۳
 
حادثه منا از منظر حقوق عمومی و حقوق بشر
علی مشهدی، ابعاد حقوقی فاجعه منا (نشر مشعر، ۱۳۹۵)، صص ۱۳۹-۱۲۳
 
فاجعه منا از منظر حقوق بین الملل
سید یاسر ضیایی، ابعاد حقوقی فاجعه منا (نشر مشعر، ۱۳۹۵)، صص ۱۶۶-۱۴۱
 
فاجعه منا از منظر حقوق مهاجران و گردشگران
عزیزالله فهیمی، ابعاد حقوقی فاجعه منا (نشر مشعر، ۱۳۹۵)، صص ۱۸۳-۱۶۷